Hệ thống cấp phép xây dựng toàn quốc
Bộ xây dựng
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ